Словарь орысша казакша


Словарь орысша казакша Скачать

Алғашқы терминологиялық сөздік 1931 жарық керді (Атаулар сөздігі, Қызылорда, 1931). Аударма сөздік — лингвистикалық (тілдік) сөздіктің бір түрі. Оңдасынов, А„ 1974); «Ағылшын-қазақ сөздігі» (С. Аударма сөздіктер екінші тілді оқып-үйренуге, тілдерді оқыту, үйрету процесінің тиімді жолға қойылуына, сондай-ақ тәржіманың ғылым -практикалық жұмыстарының жоғары деңгейде қалыптасуына игілікті ықпап етеді. Шет тілден қазақ тіліне тәржімалануы негізінде жасалған екітілді Аударма сөздіктің де практикалық маңызы үлкен. Аударма сөздіктің бірнеше түрлері бар: бір тілдің сөздік құрамына, лексикалық байлығына негізделіп, сөздің негізгі мағынасы, семантикалық құрылымы, сөздің грамматикалық тұлғалымар арқылы түрленуі, стильдік ерекшеліктері, сөзтіркесімділік қабілеті, осы сөз дәйек болатын тұрақты тіркестер жан-жақты қамтылатын екітілді сөздіктер; ғылымның белгілі бір саласына қатысты терминдік атаулардың екінші тілдегі баламасы көрсетілетін сапалық терминологиялық сөздіктер сөздік құрамының белгілі бір шектеулі бөлігі ғана қамтылатын, арнайы бір топқа (Мысалы , мектеп оқушыларына, тілді жаңа үйренушілерге) арналған тілашар сөздіктер және т.

Шыққан 50000 сөзді қамтитын «Орысша-қазақша сездік» (жалпы редакция басшысы — Н. Бастап орысша-қазақша сөздіктер жасауға айырықша мән берілді. Тұңғыш Аударма сөздік үлгілері еткен ғасырдың II жартысынан бастап жарық көре бастады(Алекторов A. Лексикография сапасында «Арабша-қазақша түсіндірме сөздік» (Н. Аударма сөздіктің тағы бір түрі — әр түрлі ғылымдар саласында қолданылатын аталымдар тізілімінен тұратын екітілді (көптілді) салалық терминологиялық сөздіктер. Аударма сөздік екітілді немесе көптілді (мысалы, ағылшынша-орысша-қазақша) болып келеді. Опыт словаря тюркских наречии, 4-изд. Сөздер әліпби тәртібімен беріліп, оның тұсына стильдік белгілер (көне, тарихи, эмоциялық экспрессия) қойылады немесе түсініктемелер жазылады, сондай-ақ техникалық әдістер (таңба-белгілер, курсив, қалың бояулы жазу) пайдаланылады. Казахско-русский словарь содержит около 50 тысяч слов современного казахского литературного языка‚ включает не только устаревшие слова‚ но и слова‚ вошедшие в лексику в последние годы. Бірнеше Аударма сөздіктер (Казахско-русский словарь, Қызылорда, 1925; Орысша-қазақша әскерлік атаулары, Қызылорда, 1926), ал 1936 ж. Аударма сқздіктің негізгі объектісі белгілі бір тілдегі сөздер мен тұрақты сөз тіркестерін екінші тілге тәржімалау. Аударма сөздік лексикография ғылымының принциптеріне сәйкес жасалады. Латын әліпбиі негізінде «Қазақша-орысша сөздіктер» ұдайы шығарылып тұрды.